Privātuma politika

Privātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis un kontaktinformācija

Šī privātuma politika sniedz skaidrojumu par to, kā nodibinājums “Fonds Līdzskaņa” (turpmāk – Fonds) apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnē https://www.lidzskana.lv/  pieejamos pakalpojumus.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums kā datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu kategorijām, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu, kā arī datu subjekta tiesībām.

Fondam ir svarīgi sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, lai Jūs pārliecinātos, ka veiktā personas datu apstrāde ir atbilstoša normatīvajiem aktiem. Fonds nodrošina Jūsu personas datu konfidencialitāti. Fonds kā pārzinis īsteno tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai Jūsu personas dati, ko Fonds apstrādā, ir aizsargāti.

Pārzinis personas datu apstrādei, kas tiek veikta tīmekļa vietnē: https://www.lidzskana.lv/, ir nodibinājums “Fonds Līdzskaņa”, reģistrācijas numurs 40008274372. Kontaktinformācija: adrese: Misas iela 3, Rīgā, LV-1058, e-pasta adrese: .

2. Kādus personas datus un kāpēc Fonds apstrādā?

Fonda mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas mūziķiem, kuri ir saskārušies ar dažādām problēmām un paši nav spējīgi tās atrisināt. Kādam vajag finansiālu atbalstu medicīniskajai palīdzībai, citam sanest malku vai noorganizēt jubilejas koncertu.

Fonds vēlas palīdzēt, neatstājot nelaimē mūsu kolēģus un draugus, kuri ir devuši lielu artavu Latvijas mūzikas nozarei un sabiedrībai kopumā.

 1. Līdz ar to, lai Fonds varētu īstenot Fonda mērķi, Fonda tīmekļa vietnē ir iespējams ziedot (https://www.lidzskana.lv/veikals). Ja Jūs ziedojat naudu, tad Fonds par Jums apstrādā šādu informāciju: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, konta numurs un ziedojuma veids.
  Nolūks Jūsu personas datu apstrādei ir grāmatvedības vešana. Jūsu personas dati tiek glabāti vienu gadu saskaņā ar Grāmatvedības likumu. Informāciju par Jūsu veikto ziedojumu vai iegādāto lietu, Fonds nodos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja to pieprasīs Valsts ieņēmumu dienests vai cita institūcija, kas nodrošina audita vai revīziju veikšanu. Ja Jūs iegādājieties pakalpojumu “Apmācības”, tad Jūsu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju nodos mūziķim, kurš Jums pasniegs attiecīgo meistarklasi, lai mūziķis varētu ar Jums sazināties par pakalpojuma saņemšanas laiku un vietu.
 1. Fonda tīmekļa vietnē https://www.lidzskana.lv/pieteikt-palidzibu Jums ir iespēja pieteikt palīdzību mūziķiem, kuriem nepieciešams atbalsts (var pieteikties paši, var pieteikt ģimenes loceklis vai kāda trešā persona). Lai pieteiktos palīdzības saņemšanai, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāiepazīstas ar Fonda nolikumu.
  Ja Jūs piesakāt palīdzību, Fonds par Jums apstrādā šādu informāciju: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Fonds apstrādā šādus personas datus par pretendentu palīdzības saņemšanai: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, kā arī informācija, ko norādāt par situāciju, kāpēc nepieciešama palīdzība konkrētajam mūziķim. Informējam, ka Fonds, lai pārliecinātos par pieteikumā norādītās palīdzības saņemšanas aktualitāti, sazināsies ar pretendentu palīdzības saņemšanai, kā arī var lūgt nepieciešamības gadījumā iesniegt ārsta izziņu vai kā citādi pierādīt, ka veselības problēmu vai vecuma dēļ vairs pilnvērtīgi nespēj darboties radošajā industrijā. Savukārt, ja pretendents palīdzības sniegšanai ir nonācis finansiālās grūtībās, Fondam ir tiesības pieprasīt banku izdrukas, izziņas no sociālajiem dienestiem, īpašumu reģistriem un citu informāciju, lai pārliecinātos par šo faktu.
  Minētā informācija tiks apstrādāta ar nolūku izvērtēt palīdzības sniegšanas nepieciešamību un veidu.
  Iesniegto informāciju Fonds nodos Fonda Valdei, kas lemj par palīdzības piešķiršanu.
  Fonds pieteikumu palīdzībai glabā līdz Fonda valdes lēmuma pieņemšanai un palīdzības sniegšanai. Fonds informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai glabā līdz Fonda valdes lēmuma pieņemšanai un palīdzības sniegšanai.
  Lai nodrošinātu Fonda finanšu līdzekļu izlietojuma caurspīdīgumu Fonds informāciju par palīdzības saņēmēju – vārds, uzvārds un sociālais pakalpojums – publicē savā tīmekļa vietnē. Informācija tīmekļa vietnē ir pieejama vismaz vienu gadu pēc palīdzības sniegšanas.
  Informāciju, ko nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu grāmatvedības prasības, Fonds glabās saskaņā ar grāmatvedības normatīvajos aktos noteikto termiņu.
 1. Ja vēlaties sazināties ar Fondu, Jūs varat izmantot mājaslapas sadaļā https://www.lidzskana.lv/kontakti pieejamo informāciju un nosūtīt Fondam ziņu. Šajā situācijā Fonds par Jums apstrādās Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un ziņojumu. Nolūks personas datu apstrādei ir saziņas nodrošināšana ar Jums.
  Jūsu saņemtos e-pastus dzēšam brīdī, kad nav nepieciešamība nodrošināt komunikāciju ar Jums, vai arī Jūsu e-pasts nav nepieciešams Fonda tiesisko interešu aizstāvībai. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei Vispārīgās datu regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmā interese – komunikācija ar Jums).
 1. Lai sniegtu informāciju par Fonda aktualitātēm, atspoguļotu izpildītāju viedokli par aktuālām tēmām, nodrošinātu pasākumu publicitāti tīmekļa vietnē lidzskana.lv ir publicētas fotogrāfijas un intervijas ar mūziķiem un citām sabiedrībā atpazīstamām personām.
  Šo nolūku sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi personas dati: fotogrāfijas un to uzņemšanas vieta un laiks, vārds, uzvārds, pseidonīms, amats, kā arī informācija (personas dati), ko persona sniedz intervijas laikā. Fonds nodrošina sniegto interviju glabāšanu tīmekļa vietnē www.lidzskana.lv, nodrošinot sabiedrības tiesības uz informāciju, kā arī pamatojoties uz vārda un informācijas brīvību. Apstrādājot personas datus žurnālistikas mērķiem, Fonds izvērtē publicētās informācijas samērīgumu, lai noteiktu, vai  sabiedrības interese prevalē pār personas tiesībām uz privāto dzīvi. 

3. Kam Jūsu personas dati tiks nodoti?

Fonds Jūsu personas datus var nodot:

 1. tīmekļa vietnes https://www.lidzskana.lv/ uzturētājam, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes https://www.lidzskana.lv/ darbību un drošību;
 2. e-pasta vai pasta pakalpojuma sniedzējam, nodrošinot komunikāciju ar Jums;
 3. valsts institūcijām, pēc pieprasījuma pamatojoties uz normatīvajiem aktiem.

Personas datu saņēmēji ir personas, kuras apmeklē tīmekļa vietni https://www.lidzskana.lv/

4. Kādas ir Jūsu tiesības?

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot savus personas datus, dzēst savus personas datus, ierobežot savu personas datu apstrādi vai iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet Fondā rakstveida iesniegumu: klātienē (līdzi jāņem pase vai ID karte Jūsu identificēšanai) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: . Atbildi uz Jūsu iesniegumu sniegsim mēneša laikā.

5. Izmaiņas privātuma politikā

Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas interneta vietnē: www.lidzskana.lv

6. Informācija par sīkdatnēm

"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums