Nodibinājuma nolikums

Apstiprināts 2016. gada 23. novembra valdes sēdē

Biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) nodibinājuma “Fonda Līdzskaņa” nolikums

Biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (turpmāk tekstā – LaIPA) “Fonds Līdzskaņa” (turpmāk tekstā – Fonds) sniedz praktisku un sociālu atbalstu Latvijas mūzikas izpildītājiem un producentiem, kuri veselības stāvokļa, vecuma vai sadzīviska rakstura problēmu dēļ cieš no sabiedrības izolācijas.

Līdzskaņa definīcija un nozīme:

Jebkurš vārds veidojas no patskaņiem un līdzskaņiem. Lai patskaņi varētu izskanēt visā savā krāšņumā, viņiem ir nepieciešami līdzskaņi. Arī māksliniekiem, lai viņi varētu strādāt, ir vajadzīga sava atbalsta grupa – gan menedžments, gan skatītāji un klausītāji, gan vienkārši visdažādākie līdzcilvēki, kuri ar savu darbību un/vai klātbūtni iedvesmo darbu radīšanai jeb vienkārši “līdzskaņi”. Nonākot grūtībās vai nelaimē, šāda apkārtējo palīdzība jeb “līdzskaņa”, ir vajadzīga vairāk nekā jebkad. Nejusties vienam. Just, ka kāds ir līdzās.

Vārds rada labvēlīgas asociācijas un saskan ar fonda mērķi un identitāti, jo priedēklis “līdz” asociējas ar būšanu līdzās. Vārds “skaņa” ir kaut kas pretējs stāvoklim, kurā grūtībās nonākušais mākslinieks atrodas nelaimes brīdī – klusumā, radīšanai apgrūtinošos apstākļos. “Skaņa” nozīmē tikt sadzirdētam un jebkuram mūzikas izpildītājam un producentam “skaņa” nozīmē radīšanu, pašizpausmi un savas misijas piepildījumu.

 1. Fonda darbības mērķi:
  • Fonds darbojas Latvijas teritorijā un piedāvā praktisku atbalstu mūziķiem (izpildītājiem un fonogrammu producentiem), kuri devušies pensijā un/vai kurus skārušas veselības vai sadzīviska rakstura problēmas.
  • Palīdzēt un atbalstīt izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē un dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi piedalīties radošās industrijas norisēs, sniedzot gan finansiālu atbalstu veselības problēmu pārvarēšanai (veicot rēķinu apmaksu), gan nefinansiālu – morālu un sociālu atbalstu.
  • Sniegt izpildītājiem un fonogrammu producentiem pārliecību par savu sociālo drošību.
  • Veicināt izpildītāju un fonogrammu producentu integrāciju mūzikas industrijā, tādejādi veicinot jaunu fonogrammu radīšanu.
 1. Fonda darbības uzdevumi:
  • Apzināt no sabiedrības izolētos izpildītājus un fonogrammu producentus Latvijā un viņu nepieciešamību pēc finansiāla vai morāla atbalsta, kā arī izvērtēt fonda iespējas šo atbalstu sniegt;
  • Veidot regulāru komunikāciju ar izolētajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem Latvijā, dāvinot biļetes uz sabiedriskajiem pasākumiem, nodrošinot transportēšanas iespējas, organizējot radošas nometnes un citus pasākumus, tādējādi iesaistot viņus aktīvajā sabiedriskajā dzīvē un ar praktisku atbalstu parādot, ka viņi joprojām ir nozīmīgi, vajadzīgi, par viņiem atceras;
  • Panākt aktīvo mūziķu iesaisti fonda aktivitātēs, ziedojot laiku šo cilvēku integrēšanai;
  • Nodrošināt profesionāļu pakalpojumus, lai sniegtu padomus grūtību pārvarēšanā (piemēram, nodrošināt juristu, grāmatvežu, karjeras konsultantu, psihologu konsultācijas);
  • Iespēju robežās sniegt finansiālu palīdzību krīzes situācijās – veicot mērķa maksājumu trešajām pusēm, nevis pašam palīdzības saņēmējam, sedzot pilnībā vai daļēji izdevumus par medikamentiem, medicīnas izdevumiem, dažādu speciālistu konsultācijām (juristi, psihologi u.c.) un citām izmaksām;
  • Fonds piesaista papildfinansējumu, sadarbībā ar mūziķiem piesaistot ziedojumus koncertos un pret ziedojumiem mainot CD, DVD un plates;
  • Nepieciešamības gadījumā – iesaistīties ziedojumu līdzekļu piesaistes kampaņās.
 1. Pieteikšanās:
  • Piemērotība:
   • Pieteikties var izpildītāji un fonogrammu producenti, kuri ir biedrības LaIPA biedri;
   • Palīdzības pieteicējs, nepieciešamības gadījumā, ar ārsta izziņu vai kā citādi var pierādīt, ka veselības problēmu vai vecuma dēļ vairs pilnvērtīgi nespēj darboties radošajā industrijā;
   • Palīdzības pieteicējs atrodas finansiālajās grūtībās. Fondam ir tiesības pieprasīt banku izdrukas, izziņas no sociālajiem dienestiem, īpašumu reģistriem u.c. informāciju, lai pārliecinātos par šo faktu.
 • Pieteikšanās process:
  • LaIPA biedri, kuriem ir nepieciešams atbalsts, var pieteikties paši vai arī viņus var pieteikt ģimenes loceklis, vai kāda trešā persona. Lai pieteiktos palīdzības saņemšanai, ir jāaizpilda pieteikuma forma, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju saziņai un situācijas detalizētu izklāstu. Fizisko personu datus par pieteicēju fonds izmantos tikai fonda mērķu realizēšanai;
  • Ar saņemto informāciju iepazīstas fonda pārstāvis (LaIPA darbinieks), kurš sazinās ar pieteikto cilvēku vai tā tuviniekiem, lai noskaidrotu viņa piemērotību palīdzības saņemšanai. Ja piemērotības noskaidrošanai nepieciešama klātienes vizīte pie potenciālā palīdzības saņēmēja, fonda pārstāvis dodas tajā;
  • Potenciālais palīdzības saņēmējs piekrīt sensitīvo datu apstrādei un apliecina, ka informācija tiek sniegta Fonda valdei, kura lemj par palīdzības piešķiršanu, kā arī piekrīt informācijas publiskošanai, kurā norāda vārdu, uzvārdu un sociālo pakalpojumu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
  • Potenciālais palīdzības saņēmējs paraksta konfidencialitātes vienošanos par to, ka neizpaudīs trešajām pusēm, mantiskā labuma summas, ko finansiāli atbalstījusi Fonda valde.
 • Palīdzības sniegšana:
  • Viena palīdzības pieteikuma (turpmāk tekstā – Pieteikums) ietvaros potenciālais palīdzības saņēmējs var pretendēt uz vienreizēju Fonda atbalstu reizi ceturksnī par kura apmēru lēmumu pieņem Fonda valde.
  • Fonds piesaista papildfinansējumu, no tā iegūtajiem līdzekļiem, Fonda valde un LaIPA var pieņemt lēmumu par lielāka atbalsta piešķiršanu viena Pieteikuma ietvaros.
  • Katru ceturksni fonds izskata ne vairāk kā 10 Pieteikumus.
  • Fonda valde var pieprasīt rēķinu vai citu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka finansiālais atbalsts izmantots Pieteikumā paredzētajam mērķim.
  • Atteikuma gadījumā Fonds ir tiesīgs nesniegt paskaidrojumus.
 • Prioritātes izvērtējot Pieteikumus:
  • LaIPA biedrs ir tuvu pensijas vecumam vai tajā;
  • LaIPA biedrs ir izolēts no sabiedrības (tādi, kuri vairs nekāpj uz skatuves);
  • LaIPA biedrs atrodas finansiālās grūtībās;
  • LaIPA biedru skāris nelaimes gadījums un Fondam ir nepieciešamība ātri reaģēt.
 • Fonda līdzekļu piešķiršanas kārtība:
  • Katrs LaIPA biedrs var iesniegt Pieteikumu Fonda līdzekļu izmantošanai saskaņā ar fonda mērķiem un uzdevumiem;
  • Pieteikumus vienu reizi ceturksnī izskata Fonda valde, kura, izvērtējot visu saņemto informāciju, slēgtā balsojumā lemj par palīdzības sniegšanu un iespējamo palīdzības apmēru un risinājumiem katrā konkrētajā situācijā, Fonda valde Pieteikumus var izskatīt ārpus kārtas;
  • Fonda vadītājs ir Fonda valdes priekšsēdētājs, kuram LaIPA padome ir deleģējusi ikdienas funkciju veikšanu, tostarp arī informācijas apkopošanu par saņemtajiem palīdzības pieteikumiem.
"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums