Nolikums

Biedrības „Latvijas izpildītāju un producentu apvienība” fonda „Līdzskaņa” nolikums

Apstiprināts
Biedrības „Latvijas Izpildītāju un
producentu apvienība”

LaIPA  Valdes sēdē 2017. gada 10. janvārīBiedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (turpmāk tekstā – LaIPA) fonds „Līdzskaņa” (turpmāk tekstā - Fonds).

1. Fonda darbības mērķi:
1.1. Fonds darbojas Latvijas teritorijā un piedāvā praktisku atbalstu izpildītājiem un fonogrammu producentiem , kuri devušies pensijā un kurus skārušas veselības vai sadzīviska rakstura problēmas.
1.2. Fonda mērķis palīdzēt un atbalstīt izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē un dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi piedalīties radošās industrijas norisēs, sniedzot gan ar finansiālu atbalstu veselības problēmu pārvarēšanai, gan nefinansiālu, morālu un sociālu atbalstu.
1.3. Sniegt izpildītājiem un fonogrammu producentiem pārliecību par savu sociālo drošību.
1.4. Veicināt izpildītāju un fonogrammu producentu integrāciju mūzikas industrijā, tādejādi veicinot jaunu fonogrammu radīšanu.

2. Fonda darbības uzdevumi:
2.1. Apzināt, no sabiedrības izolētos izpildītājus un fonogrammu producentus Latvijā un viņu nepieciešamību pēc finansiāla vai morāla atbalsta, kā arī izvērtēt fonda iespējas šo atbalstu sniegt;
2.2. Veidot regulāru komunikāciju ar izolētajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem Latvijā, dāvinot biļetes uz sabiedriskajiem pasākumiem, nodrošinot transportēšanas iespējas, organizējot radošas nometnes un citus pasākumus, tādējādi iesaistot viņus aktīvajā sabiedriskajā dzīvē un ar praktisku atbalstu parādot, ka viņi joprojām ir nozīmīgi, vajadzīgi, par viņiem atceras;
2.3. Panākt aktīvo mūziķu iesaisti fonda aktivitātēs, ziedojot laiku šo cilvēku integrēšanai;
2.4. Nodrošināt profesionāļu pakalpojumus, lai sniegtu padomus grūtību pārvarēšanā (piem., nodrošināt juristu, grāmatvežu, karjeras konsultantu, psihologu konsultācijas);
2.5. Iespēju robežās sniegt finansiālu palīdzību krīzes situācijās – veicot mērķa maksājumu trešajām pusēm, nevis pašam palīdzības saņēmējam, sedzot pilnībā vai daļēji izdevumus par medikamentiem, medicīnas izdevumiem, dažādu speciālistu (juristi, psihologi u.c. ) un citām izmaksām;
2.6. Fonds piesaista papildfinansējumu, sadarbībā ar mūziķiem, vācot ziedojumus koncertos un pret ziedojumiem mainot CD, DVD un plates;
2.7. Nepieciešamības gadījumā iesaistīties ziedojumu līdzekļu vākšanas kampaņās.

3. Pieteikšanās:
3.1. Piemērotība:
3.1.1. Pieteikties var izpildītāji un fonogrammu producenti, kuri ir biedrības LaIPA biedri;
3.1.2. Palīdzības pieteicējs, nepieciešamības gadījumā, ar ārsta izziņu vai kā citādi var pierādīt, ka veselības problēmu vai vecuma dēļ vairs pilnvērtīgi nespēj darboties radošajā industrijā;
3.1.3. Palīdzības pieteicējs atrodas finansiālajās grūtībās. Fondam ir tiesības pieprasīt banku izdrukas, izziņas no sociālajiem dienestiem, īpašumu reģistriem u.c. informāciju, lai pārliecinātos par šo faktu;
3.2. Pieteikšanās process:
3.2.1. LaIPA biedri, kuriem ir nepieciešams atbalsts, var pieteikties paši vai arī viņus var pieteikt ģimenes loceklis, vai kāda trešā persona. Lai pieteiktos palīdzības saņemšanai, ir jāaizpilda pieteikuma forma, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju saziņai un situācijas detalizētu izklāstu, pievienojot arī pavadošos dokumentus, ja tie precīzāk raksturo radušos situāciju. Fizisko personu datus par pieteicēju fonds izmantos tikai fonda mērķu realizēšanai;
3.2.2. Ar saņemto informāciju iepazīstas fonda pārstāvis (LaIPA darbinieks), kurš sazinās ar pieteikto cilvēku vai tā tuviniekiem, lai noskaidrotu viņa piemērotību palīdzības saņemšanai. Ja piemērotības noskaidrošanai nepieciešama klātienes vizīte pie potenciālā palīdzības saņēmēja, fonda pārstāvis dodas tajā;
3.2.3. Potenciālais palīdzības saņēmējs piekrīt sensitīvo datu apstrādei un apliecina, ka informācija tiek sniegta LaIPA valdei, kura lemj par palīdzības piešķiršanu, kā arī piekrīt informācijas publiskošanai, kurā norāda vārdu, uzvārdu un sociālo pakalpojumu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
3.2.4. Potenciālais palīdzības saņēmējs paraksta konfidencialitātes vienošanos par to, ka neizpaudīs trešajām pusēm, mantiskā labuma summas, ko finansiāli atbalstījusi LaIPA.
3.3. Palīdzības sniegšana:
3.3.1. Viena palīdzības pieteikuma (turpmāk tekstā - Pieteikums) ietvaros potenciālais palīdzības saņēmējs var pretendēt uz vienreizēju Fonda atbalstu par kura apmēru lēmumu pieņem LaIPA valde.
3.3.2. Fonds piesaista papildfinansējumu, no tā iegūtajiem līdzekļiem, LaIPA valde var pieņemt lēmumu par lielāka atbalsta piešķiršanu viena Pieteikuma ietvaros.
3.3.3. Katru ceturksni fonds izskata ne vairāk kā 10 Pieteikumus.
3.3.4. LaIPA valde var pieprasīt rēķinu vai citu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka finansiālais atbalsts izmantots Pieteikumā paredzētajam mērķim.
3.3.5. Atteikuma gadījumā fonds ir tiesīgs nesniegt paskaidrojumus.

3.4. Prioritātes izvērtējot Pieteikumus:
3.4.1. LaIPA biedrs ir tuvu pensijas vecumam vai tajā;
3.4.2. LaIPA biedrs ir izolēts no sabiedrības (tādi, kuri vairs nekāpj uz skatuves);
3.4.3. LaIPA biedrs atrodas finansiālās grūtībās;
3.4.4. LaIPA biedru skāris nelaimes gadījums un Fondam ir nepieciešamība ātri reaģēt;

3.5.Fonda līdzekļu piešķiršanas kārtība:
3.5.1. Katrs LaIPA biedrs var iesniegt valdei Pieteikumu Fonda līdzekļu izmantošanai saskaņā ar fonda mērķiem un uzdevumiem;
3.5.2. Pieteikumus vienu reizi ceturksnī izskata LaIPA valde, kura, izvērtējot visu saņemto informāciju, lemj, slēgtā balsojumā, par palīdzības sniegšanu un iespējamo palīdzības apmēru un risinājumiem katrā konkrētajā situācijā, LaIPA valde Pieteikumus var izskatīt ārpus kārtas;
3.5.3. LaIPA valde statūtos noteiktajā kārtībā lemj par Fonda līdzekļu piešķiršanu;
3.5.4. Fonda vadītājs ir LaIPA izpilddirektors, kuram valde ir deleģējusi ikdienas funkciju veikšanu, tostarp arī informācijas apkopošanu par saņemtajiem palīdzības pieteikumiem.

Visi iegūtie līdzekļi tiks izmantoti fonda mērķu sasniegšanai.

Par mums

Par fondu - Līdzskaņa

Biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” fonds “Līdzskaņa” atbalsta izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties  mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan finansiālu atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu viņa radošo darbību.

Vairāk par fondu Fonda nolikums